Guziki

powerful

Kursy & Szkolenia

customize

Edukacja szkolna

responsive

Egzaminy

kwalifikacyjne

creative

Produkcja

i usługi

Nasi doradcy edukacyjni są do Twojej dyspozycji.

Jeżeli szukasz nowej pracy, chcesz zmienić lub zdobyć nowy zawód albo podnieść swoje kwalifikacje - to miejsce dla Ciebie. Nasze ośrodki zapraszą do udziału w kursach i szkoleniach w ponad 100 zawodach i specjalnościach.
Serdecznie zapraszamy.

Znajdź swój ZDZ

Nasza oferta jest zawsze blisko Ciebie. Posiadamy jedną z najlepiej rozwiniętych sieci ośrodków kształcenia w województwie lubuskim. Wybierz swój najbliższy ośrodek ZDZ i sprawdź jak dobrą ma ofertę.

Szkoły z klasą

Wszystkim naszym uczniom zapewniamy wysoką jakość kształcenia, doświadczoną kadrę pedagogiczną, profesjonalnie wyposażone pracownie i miłą, przyjazną atmosferę.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/18/RPLB.08.04.01-08-0011/16

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu” nr RPLB.08.04.01-08-0011/16, (VIII Oś priorytetowa Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu.


Zamawiający:
Partner Projektu
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
ul. Stary Rynek 17;
65 – 067 Zielona Góra
NIP: 929-005-27-99
tel: 68 329 59 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Opis przedmiotu zamówienia
KOD CPV: 80500000-9
Nazwa kodu CPV Usługi szkoleniowe

1. Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie wykładowców do prowadzenia zajęć teoretycznych na kursach „Spawanie MAG” realizowanych w Rogozińcu w okresie luty 2018r.
Informacje dodatkowe:
Szkolenia skierowane będą do następującej grupy docelowej:
10 uczestników projektu (uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu); 1 edycja szkolenia w grupie 10 osób w okresie luty 2018 r.
Liczba godzin teoretycznych przewidzianych na jedną edycję szkolenia w ramach zamówienia wynosi 25 godzin, przy czym godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.

2. Wymagania: co najmniej 2 letnie doświadczenie dydaktyczne i praktyczne w prowadzeniu zajęć na kursach „Spawanie MAG”.

3. Zakres obowiązków:
• przeprowadzanie zajęć teoretycznych zgodnie z programem;
• wykorzystywanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania, pomocy naukowych oraz nowoczesnych środków dydaktycznych;
• zapewnienie wysokiego poziomu nauczania poprzez staranne, rzetelne przygotowanie i przekazanie treści dydaktycznych;
• przedstawienie wymagań i kryteriów egzaminu;
• prowadzenie dziennika zajęć teoretycznych oraz sprawdzanie listy obecności;
• informowanie na bieżąco Zamawiającego o występujących problemach w realizacji zajęć;
• przekazanie Zamawiającemu oryginałów dokumentów z kursów;
• terminowa realizacja zajęć teoretycznych.

4. Termin wykonania zamówienia: według harmonogramów przygotowanych przez Zamawiającego, w okresie luty 2018r.

5. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeń za usługę – faktura/rachunek będzie wystawiana z dołu, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego i będzie opiewać na wartość przeprowadzonej usługi na przestrzeni danego miesiąca (liczba godzin przeprowadzonych zajęć w miesiącu × wartość brutto za godzinę).

6. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy: w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku;

7. Oferent będzie składał rachunki/ faktury w Biurze ZDZ w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 17.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym rozumianym jako Lider Projektu oraz Partnerem.
Osoby realizujące zajęcia muszą spełniać następujące kryteria:
1. posiadają wiedzę i kwalifikacje z zakresu niezbędnego do prowadzenia zajęć;
2. spełniają warunki przewidziane dla PERSONELU PROJEKTU zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności:
a) łączne zaangażowanie zawodowe osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie,
b) nie są zatrudnione na podstawie stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w realizacji PO lub są zatrudnione na podstawie stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w realizacji PO, jednakże nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, i uzasadni dlaczego nie zachodzi tenże konflikt.
3. Nie są pracownikami Lidera ani Partnerów Projektu.
Weryfikacja nastąpi na podstawie treści załączonych do oferty załączników wskazanych w części IV zapytania według kryterium spełnia/ nie spełnia. W przypadku nie spełnienia któregoś w ww. kryteriów oferta zostaje odrzucona bez możliwości jej uzupełnienia. Odrzucone zostają też oferty wypełnione nieczytelnie lub wypełnione częściowo.
Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 3 – Oświadczenia o braku powiązań;
Załącznik nr 4 – Wzór życiorysu;
Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów albo ich nieczytelne lub częściowe wypełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
A) Ocena formalna:
• czy oferta wpłynęła w terminie ?
• czy została złożona na formularzu ofertowym i zawiera wszystkie załączniki, podpisy oraz czy wszystkie załączniki są czytelnie i całkowicie wypełnione ?
• czy oferent spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu
Ocena według kryterium spełnia / nie spełnia
B) Ocena merytoryczna
Cena – cena brutto za 1 godzinę szkoleniową – 100 %
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
(cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt = liczba punktów
Z Wykonawcą / Wykonawcami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze zostaną zawarte umowy.

Osoba do kontaktu
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest:
Pani Izabela Surwiło, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel.: 68 347 18 47;
Sposób sporządzenia oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
Oferty złożone na innym formularzu niż załącznik nr 1 oraz nieczytelnie lub częściowo wypełnione zostaną odrzucone.
Miejsce i termin składania ofert
Ofertę w zamkniętej kopercie z opisem „Zapytanie ofertowe Nr 1/18/RPLB.08.04.01-08-0011/16 na przeprowadzenie zajęć teoretycznych na kursach „Spawanie MAG” należy złożyć do dnia 05 lutego 2018r. do godz. 12.00. (wiążąca jest data i godzina wpływu oferty do Biura Partnera Projektu).
a) osobiście w Biurze Partnera Projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego; Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Wolsztynie, 64 – 200 Wolsztyn; ul. Przemysłowa 5;
b) pocztą lub kurierem na adres Partnera projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego; Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Wolsztynie, 64 – 200 Wolsztyn; ul. Przemysłowa 5;
Postanowienia końcowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
• odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,
• zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
• zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
• żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
• wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.
2. Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia.
3. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane osobami przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. W przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców:
a) Zamawiający otrzyma tylko jedną ważną ofertę – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną;
b) Beneficjent nie otrzyma żadnej oferty – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury konkurencyjności
5. Zaproponowana cena obowiązywać będzie w całym okresie trwania umowy.
6. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.
7. Zamawiający informuje, iż w umowie znajdą się zapisy:
a) Przewidujące karę umowną w wysokości 10% wartości umowy w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;
b) Przewidujące karę umowną w wysokości 10% wartości umowy w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;
c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
8. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
9. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
10. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
11. Mając na uwadze efektywność wsparcia planuje się zatrudnić kilku wykładowców, którzy pracować będą równolegle.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1 do Zapytania ofertowego;
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do Zapytania ofertowego
3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – zał. nr 3 do Zapytania ofertowego;
4. Życiorys – zał. nr 4 do Zapytania ofertowego.

POBIERZ