Guziki

powerful

Kursy & Szkolenia

customize

Edukacja szkolna

responsive

Egzaminy

kwalifikacyjne

creative

Produkcja

i usługi

Nasi doradcy edukacyjni są do Twojej dyspozycji.

Jeżeli szukasz nowej pracy, chcesz zmienić lub zdobyć nowy zawód albo podnieść swoje kwalifikacje - to miejsce dla Ciebie. Nasze ośrodki zapraszą do udziału w kursach i szkoleniach w ponad 100 zawodach i specjalnościach.
Serdecznie zapraszamy.

Znajdź swój ZDZ

Nasza oferta jest zawsze blisko Ciebie. Posiadamy jedną z najlepiej rozwiniętych sieci ośrodków kształcenia w województwie lubuskim. Wybierz swój najbliższy ośrodek ZDZ i sprawdź jak dobrą ma ofertę.

Szkoły z klasą

Wszystkim naszym uczniom zapewniamy wysoką jakość kształcenia, doświadczoną kadrę pedagogiczną, profesjonalnie wyposażone pracownie i miłą, przyjazną atmosferę.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/18/RPLB.08.04.01-08-0011/16

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu” nr RPLB.08.04.01-08-0011/16, (VIII Oś priorytetowa Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu.


I. Zamawiający:
Partner Projektu
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
ul. Stary Rynek 17;
65 – 067 Zielona Góra
NIP: 929-005-27-99
tel: 68 329 59 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1. Przedmiotem zamówienia jest wypożyczenie sprzętu spawalniczego do prowadzenie kursu „Spawanie MAG” realizowanego w Rogozińcu w okresie: luty ÷ marzec 2018r.
Lp. Rodzaj sprzętu/j.m./ilość
1. Urządzenie MIG MAG 200/3    dzień    31
2. Urządzenie MIG MAG 200/3    dzień    31
3. Urządzenie MIG MAG 200/3    dzień    31
4. Urządzenie MIG MAG 200/3    dzień    31
5. Urządzenie MIG MAG 200/3    dzień    31
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto wypożyczającego sprzęt: w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku;
3. Oferent będzie składał rachunki/ faktury w Biurze ZDZ w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 17.

II. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym rozumianym jako Lider Projektu oraz Partnerem.

III. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

IV. Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
A) Ocena formalna:
• czy oferta wpłynęła w terminie ?
• czy została złożona na formularzu ofertowym i zawiera wszystkie załączniki, podpisy oraz czy wszystkie załączniki są czytelnie i całkowicie wypełnione ?
• czy oferent spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu
Ocena według kryterium spełnia / nie spełnia
B) Ocena merytoryczna
Cena – cena brutto za wypożyczenie sprzętu – 100 %
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
(cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt = liczba punktów
   
V. Osoba do kontaktu
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest:
Pani Izabela Surwiło, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel.: 68 347 18 47;

VI. Sposób sporządzenia oferty
Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
Oferty złożone na innym formularzu niż załącznik nr 1 oraz nieczytelnie lub częściowo wypełnione zostaną odrzucone.

VII. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę w zamkniętej kopercie z opisem „Zapytanie ofertowe Nr 3/18/RPLB.08.04.01-08-0011/16 na przeprowadzenie zajęć teoretycznych na kursach „Spawanie MAG” należy złożyć do dnia 5 lutego 2018r. do godz. 12.00. (wiążąca jest data i godzina wpływu oferty do Biura Partnera Projektu).
a) osobiście w Biurze Partnera Projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego; Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Wolsztynie
64 – 200 Wolsztyn; ul. Przemysłowa 5;
b) pocztą lub kurierem na adres Partnera projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego; Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Wolsztynie
64 – 200 Wolsztyn; ul. Przemysłowa 5;

VIII. Postanowienia końcowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
• odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,
• zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
• zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
• żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
• wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.
2. Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia.
3. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane osobami przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. W przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców:
a) Zamawiający otrzyma tylko jedną ważną ofertę – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną;
b) Beneficjent nie otrzyma żadnej oferty – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury konkurencyjności
5. Zaproponowana cena obowiązywać będzie w całym okresie trwania umowy.
6. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.
7. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
8. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1 do Zapytania ofertowego;
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – zał. nr 2 do Zapytania ofertowego;

POBIERZ