Guziki

powerful

Kursy & Szkolenia

customize

Edukacja szkolna

responsive

Egzaminy

kwalifikacyjne

creative

Produkcja

i usługi

Nasi doradcy edukacyjni są do Twojej dyspozycji.

Jeżeli szukasz nowej pracy, chcesz zmienić lub zdobyć nowy zawód albo podnieść swoje kwalifikacje - to miejsce dla Ciebie. Nasze ośrodki zapraszą do udziału w kursach i szkoleniach w ponad 100 zawodach i specjalnościach.
Serdecznie zapraszamy.

Znajdź swój ZDZ

Nasza oferta jest zawsze blisko Ciebie. Posiadamy jedną z najlepiej rozwiniętych sieci ośrodków kształcenia w województwie lubuskim. Wybierz swój najbliższy ośrodek ZDZ i sprawdź jak dobrą ma ofertę.

Szkoły z klasą

Wszystkim naszym uczniom zapewniamy wysoką jakość kształcenia, doświadczoną kadrę pedagogiczną, profesjonalnie wyposażone pracownie i miłą, przyjazną atmosferę.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPLB.08.04.01-08-0011/16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 / RPLB.08.04.01-08-0011/16

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu” nr RPLB.08.04.01-08-0011/16,(VIII Oś priorytetowa Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu.

 

 

I.  Zamawiający:

Partner Projektu

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

ul. Stary Rynek 17;

65 – 067 Zielona Góra

NIP: 929-005-27-99

tel: 68 329 59 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II.Opis przedmiotu zamówienia

KOD CPV: 80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

1.             Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie instruktorów do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach „Spawanie MAG” realizowanych w Rogozińcu w okresie styczeń – luty 2018r.

Informacje dodatkowe:

Szkolenia skierowane będą do następującej grupy docelowej:

10 uczestników projektu (uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu); 1 edycja szkolenia w grupie 10 osób w okresie styczeń – luty 2018r.

Liczba godzin praktycznych przewidzianych na jedną edycję szkolenia w ramach zamówienia wynosi 120 godzin, przy czym godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.

2.             Wymagania: co najmniej 2 letnie doświadczenie dydaktyczne i praktyczne w prowadzeniu zajęć na kursach „Spawanie MAG”.

3.             Zakres obowiązków:

               przeprowadzanie zajęć praktycznych zgodnie z programem;

               wykorzystywanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania, pomocy naukowych oraz nowoczesnych środków dydaktycznych;

               zapewnienie wysokiego poziomu nauczania poprzez staranne, rzetelne przygotowanie i przekazanie treści dydaktycznych;

               przedstawienie wymagań i kryteriów egzaminu;

               prowadzenie dziennika zajęć praktycznych oraz sprawdzanie listy obecności;

               informowanie na bieżąco Zamawiającego o występujących problemach w realizacji zajęć;

               przekazanie Zamawiającemu oryginałów dokumentów z kursów;

               terminowa realizacja zajęć praktycznych.

4.         Termin wykonania zamówienia: według harmonogramów przygotowanych przez Zamawiającego, w okresie styczeń – luty 2018r.

5.         Strony ustalają miesięczny okres rozliczeń za usługę – faktura/rachunek będzie wystawiana z dołu, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego i będzie opiewać na wartość przeprowadzonej usługi na przestrzeni danego miesiąca (liczba godzin przeprowadzonych zajęć w miesiącu × wartość brutto za godzinę).

6.         Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy: w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku;

7.         Oferent będzie składał rachunki/ faktury w Biurze ZDZ w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 17.

III.           Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym rozumianym jako Lider Projektu oraz Partnerem.

Osoby realizujące zajęcia muszą spełniać następujące kryteria:

1.            posiadają wiedzę i kwalifikacje z zakresu niezbędnego do prowadzenia zajęć;

2.            spełniają warunki przewidziane dla PERSONELU PROJEKTU zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności:

a)            łączne zaangażowanie zawodowe osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie,

b)            nie są zatrudnione na podstawie stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w realizacji PO lub są zatrudnione na podstawie stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w realizacji PO, jednakże nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, i uzasadni dlaczego nie zachodzi tenże konflikt.

3.       Nie są pracownikami Lidera ani Partnerów Projektu.

Weryfikacja nastąpi na podstawie treści załączonych do oferty załączników wskazanych w części IV zapytania według kryterium spełnia/ nie spełnia. W przypadku nie spełnienia któregoś w ww. kryteriów oferta zostaje odrzucona bez możliwości jej uzupełnienia. Odrzucone zostają też oferty wypełnione nieczytelnie lub wypełnione częściowo.

IV.          Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 – Oświadczenia o braku powiązań;

Załącznik nr 4 – Wzór życiorysu;

Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów albo ich nieczytelne lub częściowe wypełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

V.       Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

A)            Ocena formalna:

·  czy oferta wpłynęła w terminie ?

·  czy została złożona na formularzu ofertowym i zawiera wszystkie załączniki, podpisy oraz czy wszystkie załączniki są czytelnie i całkowicie wypełnione ?

·  czy oferent spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu

Ocena według kryterium spełnia / nie spełnia

B)            Ocena merytoryczna

Cena – cena brutto za 1 godzinę szkoleniową – 100 %

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena brutto oferty najtańszej

x 100 pkt = liczba punktów

cena brutto oferty badanej

 

Z Wykonawcą / Wykonawcami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze zostaną zawarte umowy.

VI.           Osoba do kontaktu

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest:

Pani Izabela Surwiło, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel.: 68 347 18 47;

VII.        Sposób sporządzenia oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

Oferty złożone na innym formularzu niż załącznik nr 1 oraz nieczytelnie lub częściowo wypełnione zostaną odrzucone.

VIII.      Miejsce i termin składania ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie z opisem „Zapytanie ofertowe Nr 1 / RPLB.08.04.01-08-0011/16 na przeprowadzenie zajęć praktycznych na kursach „Spawanie MAG” należy złożyć do dnia 08 stycznia 2018r. do godz. 12.00. (wiążąca jest data i godzina wpływu oferty do Biura Partnera Projektu).

a)           osobiście w Biurze Partnera Projektu:

Zakład Doskonalenia Zawodowego; Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Wolsztynie, 64 – 200 Wolsztyn; ul. Przemysłowa 5;

b)            pocztą lub kurierem na adres Partnera projektu:

Zakład Doskonalenia Zawodowego; Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Wolsztynie, 64 – 200 Wolsztyn; ul. Przemysłowa 5;

IX.          Postanowienia końcowe

1.            Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

·              odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,

·              zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

·              zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

·              żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

·              wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

2.            Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia.

3.            Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane osobami przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)            uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)            posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)            pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4.            W przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców:

a)            Zamawiający otrzyma tylko jedną ważną ofertę – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną;

b)            Beneficjent nie otrzyma żadnej oferty – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury konkurencyjności

5.            Zaproponowana cena obowiązywać będzie w całym okresie trwania umowy.

6.            Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.

7.            Zamawiający informuje, iż w umowie znajdą się zapisy:

a)            Przewidujące karę umowną w wysokości 10% wartości umowy w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;

b)            Przewidujące karę umowną w wysokości 10% wartości umowy w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;

c)            Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

d)            Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

8.            Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

9.            W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

10.        Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

11.        Mając na uwadze efektywność wsparcia planuje się zatrudnić kilku instruktorów, którzy pracować będą równolegle.

 

Załączniki:

1.      Formularz ofertowy – zał. nr 1 do Zapytania ofertowego;

2.      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do Zapytania ofertowego

3.      Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – zał. nr 3 do Zapytania ofertowego;

4.      Życiorys – zał. nr 3 do Zapytania ofertowego.

 

Pobierz załączniki