Guziki

powerful

Kursy & Szkolenia

customize

Edukacja szkolna

responsive

Egzaminy

kwalifikacyjne

creative

Produkcja

i usługi

Nasi doradcy edukacyjni są do Twojej dyspozycji.

Jeżeli szukasz nowej pracy, chcesz zmienić lub zdobyć nowy zawód albo podnieść swoje kwalifikacje - to miejsce dla Ciebie. Nasze ośrodki zapraszą do udziału w kursach i szkoleniach w ponad 100 zawodach i specjalnościach.
Serdecznie zapraszamy.

Znajdź swój ZDZ

Nasza oferta jest zawsze blisko Ciebie. Posiadamy jedną z najlepiej rozwiniętych sieci ośrodków kształcenia w województwie lubuskim. Wybierz swój najbliższy ośrodek ZDZ i sprawdź jak dobrą ma ofertę.

Szkoły z klasą

Wszystkim naszym uczniom zapewniamy wysoką jakość kształcenia, doświadczoną kadrę pedagogiczną, profesjonalnie wyposażone pracownie i miłą, przyjazną atmosferę.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/RPLB.08.04.01-08-0011/16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 / RPLB.08.04.01-08-0011/16

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu” nr RPLB.08.04.01-08-0011/16,(VIII Oś priorytetowa Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu.

 

 

I.  Zamawiający:

Partner Projektu

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

ul. Stary Rynek 17;

65 – 067 Zielona Góra

NIP: 929-005-27-99

tel: 68 329 59 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.              Przedmiotem zamówienia jest wypożyczenie sprzętu spawalniczego do prowadzenie kursu „Spawanie MAG” realizowanego w Rogozińcu w okresie styczeń – luty 2018r.

 

Lp.

Rodzaj sprzętu

j.m.

ilość

2.

Urządzenie MIG 200/3

dzień

36

 

 

2.         Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto wypożyczającego sprzęt: w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku;

3.         Oferent będzie składał rachunki/ faktury w Biurze ZDZ w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 17.

II.Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym rozumianym jako Lider Projektu oraz Partnerem.

III.          Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 1 – Formularz oferty; Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – zał. nr 2 do Zapytania ofertowego

 

 

IV.     Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

A)            Ocena formalna:

·  czy oferta wpłynęła w terminie ?

·  czy została złożona na formularzu ofertowym i zawiera wszystkie załączniki, podpisy oraz czy wszystkie załączniki są czytelnie i całkowicie wypełnione ?

·  czy oferent spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu

Ocena według kryterium spełnia / nie spełnia

B)            Ocena merytoryczna

Cena – cena brutto za wypożyczenie sprzętu – 100 %

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena brutto oferty najtańszej

x 100 pkt = liczba punktów

cena brutto oferty badanej

 

V.             Osoba do kontaktu

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest:

Pani Izabela Surwiło, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   tel.: 68 347 18 47;

VI.          Sposób sporządzenia oferty

Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

Oferty złożone na innym formularzu niż załącznik nr 1 oraz nieczytelnie lub częściowo wypełnione zostaną odrzucone.

VII.        Miejsce i termin składania ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie z opisem „Zapytanie ofertowe Nr 3 / RPLB.08.04.01-08-0011/16 na przeprowadzenie zajęć teoretycznych na kursach „Spawanie MAG” należy złożyć do dnia 20 lutego 2017 r. do godz. 12.00. (wiążąca jest data i godzina wpływu oferty do Biura Partnera Projektu).

a)           osobiście w Biurze Partnera Projektu:

Zakład Doskonalenia Zawodowego; Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Wolsztynie, 64 – 200 Wolsztyn; ul. Przemysłowa 5;

b)            pocztą lub kurierem na adres Partnera projektu:

Zakład Doskonalenia Zawodowego; Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Wolsztynie, 64 – 200 Wolsztyn; ul. Przemysłowa 5;

VIII.      Postanowienia końcowe

1.            Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

·              odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,

·              zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

·              zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

·              żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

·              wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

2.            Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia.

3.            Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane osobami przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)            uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)            posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)            pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4.            W przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców:

a)            Zamawiający otrzyma tylko jedną ważną ofertę – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną;

b)            Beneficjent nie otrzyma żadnej oferty – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury konkurencyjności

5.            Zaproponowana cena obowiązywać będzie w całym okresie trwania umowy.

6.            Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.

7.            Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

8.            Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 

Załączniki:

 1.      Formularz ofertowy – zał. nr 1 do Zapytania ofertowego;

 2.      Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – zał. nr 2 do Zapytania ofertowego;

 

Pobierz załączniki