Szkoła – klucz do sukcesu zawodowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze od dnia 02 stycznia 2012 r. realizuje projekt pn. „Szkoła – klucz do sukcesu zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Lubsku przez wdrożenie w latach szkolnych 2012/13 i 2013/14 równościowego programu rozwojowego szkoły, zorientowanego na wyrównywanie edukacyjno – zawodowych szans co najmniej 40 uczniów (min. 30% kobiet) i praktyczną naukę zawodu, w tym podniesienie ich zdolności do efektywnego funkcjonowania rynku pracy do końca 2014 r.
Beneficjentami projektu są uczniowie technikum elektrycznego i handlowego Zespołu Szkół Zawodowych w Lubsku przystępujący w przyszłości do egzaminu zawodowego w zawodach: technik mechatronik i handlowiec.
Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze różnych form wsparcia:
- doradztwa zawodowego i psychologicznego;
- zajęć wyrównawczych z zakresu języka polskiego, matematyki oraz pracowni elektromechanicznej,
- zajęć dodatkowych z zakresu przedsiębiorczości, informatyki,
- praktycznej formy nauczania (staże uczniowskie),
- kursów „Kierowca wózków jezdniowych” i „Uprawnienia elektroenergetyczne do 1kV” dla osób pełnoletnich.
Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia.
Uzyskane kwalifikacje oraz nabyte umiejętności i wiedza podczas realizacji projektu zwiększą atrakcyjność uczestników na rynku pracy.
Okres realizacji projektu: od 02.01.2013 r. do 31.12.2014 r.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.