Aktywni Seniorzy

Od dnia 01 listopada 2014 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze w partnerstwie z Fundacją Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+ realizuje projekt pn. „Aktywni seniorzy”.
Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 36 mężczyzn w wieku powyżej 50 lat niezatrudnionych, niewykonujących innej pracy zarobkowej, zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia, (w tym zarejestrowanych we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy, jako bezrobotni), mieszkających na terenie powiatów krośnieńskiego, nowosolskiego i żagańskiego.
W trakcie trwania projektu przewidziane są następujące działania prowadzące do osiągnięcia założonego celu:

  1. PORADNICTWO ZAWODOWE: podstawa do przygotowania Indywidualnych Planów Działania – warsztaty grupowe oraz konsultacje indywidualne pozwalające określić kluczowe predyspozycje osobowościowe i zawodowe uczestników projektu.
  2. INDYWIDUALNE PLANY DZIAŁANIA: osobisty program poszukiwania pracy pozwalający na ustalenie szeregu działań dostosowanych do sytuacji osobistej uczestnika projektu i lokalnego rynku pracy.
  3. SZKOLENIA ZAWODOWE: kurs „Drwal – operator pilarki” 120 godzinny kurs dający uprawnienia do pracy piła spalinową oraz kurs „Kierowca wózków jezdniowych” 48 godzinny kurs dający honorowane w Unii Europejskiej uprawnienia do pracy, jako kierowca – operator wózków widłowych.
  4. STAŻE / PRAKTYKI ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY: trzymiesięczne płatne staże w przedsiębiorstwach branży drzewnej, pomoc w znalezieniu zatrudnienia po zakończeniu stażu.

W trakcie szkoleń zapewniamy stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, catering, materiały szkoleniowe, odzież ochronną. Pokrywamy koszty badań lekarskich, ubezpieczeń, zewnętrznych egzaminów i certyfikatów. Zajęcia odbywać się będą w grupach 12 osobowych, po 1 grupie na terenie każdego ze wskazanych powyżej powiatów).

Uzyskane kwalifikacje oraz nabyte umiejętności i wiedza podczas realizacji projektu zwiększą atrakcyjność uczestników na rynku pracy.
Okres realizacji projektu: od 01.11.2014 r. do 30.06.2015 r.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Nasi aktywni seniorzy na zajęciach:

„Drwal – operator pilarki”

 

„Kierowca wózków jezdniowych”

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego