WAŻNY KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT w SPRAWIE TERMINU WAŻNOŚCI ŚWIADECTW KWALIFIKACYJNYCH - ENERGETYCZNYCH
Dotyczy osób, którym ważność świadectw kwalifikacyjnych upływa w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,
w dniu 31.03.2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 568).
Zgodnie z Art. 1. pkt 17) „Art. 31x” ww. ustawy została podjęta decyzja o czasowym wydłużeniu ważności świadectw kwalifikacyjnych:
„Art. 31x. 1. Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, a które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie, o którym mowa w ust. 1, i wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.”
 
Jednocześnie informujemy, że w dniu 25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2020, poz. 529).


http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000568\

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000529