Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze złożył w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosek o dofinansowanie projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy.

Wniosek został oceniony pozytywnie i 13 sierpnia 2020 r. zosta podpisana pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze umowa nr POIR.03.04.00-08-0089/20-00 o wartości 217 763,34 zł.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

W ramach projektu realizowane będzie zadanie: „Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa”, którego celem jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

Okres realizacji projektu: 01 lipca ÷ 30 września 2020 r.