Wysokość opłaty za egzamin kwalifikacyjny w 2021r.

Wysokość opłaty za egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze wynosi od dnia  1 stycznia 2021 r. – 280,00 zł  (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100).


Podstawa prawna:

§ 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003, Nr 89, poz. 828) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. 2020 poz. 1596).