WOMEN 55+ O projekcie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Projekt zatytułowany "Kobiety 55+ kontra COVID-19. Wymiana dobrych praktyk w zakresie wspierania rozwoju kompetencji osobistych, społecznych i umiejętności uczenia się oraz

zwiększania włączenia społecznego osób znajdujących się w niekorzystnym położeniu" jest realizowany przez 5 organizacji niezawodowej edukacji dorosłych z następujących krajów:

Polska, Słowacja, Łotwa, Turcja, Hiszpania. Opiera się na wymianie dobrych praktyk psychologów i instruktorów sztuki z każdej organizacji uczestniczącej. Wymiana ta dotyczy

wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie rozwijania kompetencji osobistych, społecznych i umiejętności uczenia się, a także zwiększania włączenia społecznego osób znajdujących 

się w niekorzystnej sytuacji. Powyższy zakres oddziaływań jest prowadzony przez duet psycholog + instruktor sztuki podczas 10 różnych warsztatów kreatywno-artystyczno-

psychologicznych:

- tworzenie biżuterii z pereł i kamieni oraz innych materiałów naturalnych

- wyrób zapachowych świec, prostych kosmetyków z naturalnych składników

- decoupage, malowanie na szkle, zdobienie wydzieranym papierem

- kreatywna fotografia cyfrowa z wykorzystaniem smartfonów

- kreatywne pisanie: poezja

- mood board art

- szydełkowanie i robienie na drutach

- tkanie dywanów

- hafciarstwo

- makrama.

 

W każdej organizacji partnerskiej w projekcie uczestniczy 60 kobiet w wieku 55+ z wykształceniem średnim lub niższym, które na skutek różnorodnych czynników powiązanych z

pandemią (np. redukcja lub pozbawienie zatrudnienia, wzmożone napięcia emocjonalne w rodzinie lub środowisku pracy i in.) doświadczyły załamania, bezsilności i/lub bezradności.

W opisywanej grupie uczestniczek pierwszorzędowym obszarem wymagającym wsparcia jest rozwój kompetencji przekrojowych osobistych (przede wszystkim w zakresie identyfikowania emocji i wyrażania ich, a także wzmacniania struktury psychicznej i potencjału do radzenia sobie z trudnościami). Drugorzędową potrzebą ww. grupy jest rozwój

kompetencji społecznych oraz w zakresie umiejętności uczenia się.

Dopełnieniem ww. działań projektowych jest mobilność edukacyjna uczestniczek, odbywająca się pod przewodnim hasłem wartości europejskich.

Oprócz zajęć dla uczestniczek w projekcie zaplanowano również szkolenia dla edukatorów prowadzących zajęcia - najpierw w ramach mobilności, a następnie 1 x na miesiąc w

formule on-line. W projekcie istotne są również działania wdrażające i upowszechniające rezultaty zarówno w partnerstwie, jak i poza naszymi organizacjami.

 

Celem projektu jest:

- przeprowadzenie ww. zajęć w ww. grupie docelowej i wymiana dobrych praktyk między partnerami w tym zakresie

- realizacja mobilności kadry i uczestniczek projektu

- badanie skuteczności tych działań

- opracowanie publikacji zbierającej program, scenariusze i wskazówki metodyczne oraz omówienie wybranych przypadków: "Program rozwoju kompetencji osobistych, społecznych i

w zakresie umiejętności uczenia się u dorosłych kobiet z wykorzystaniem działań kreatywno-artystyczno-psychologicznych"

- dzięki współpracy, wspólnym programom szkoleniowym trenerów itd. - przygotowanie kadry w naszych organizacjach do wdrożenia i wdrożenie na stałe do oferty naszych

organizacji zajęć wg ww. programu

- rozpowszechnienie programu poza partnerstwem ze szczególnym uwzględnieniem pilotażowego wdrożenia go w min. 1 instytucji kultury z otoczenia każdej organizacji (obejmie to

szkolenie kadry i wsparcie we wdrażaniu)

Na zakończenie projektu przewidujemy następujące rezultaty:

- trwały i zauważalny wzrost ww. kompetencji przekrojowych u min. 85% uczestniczek w każdej organizacji partnerskiej

- trwały i zauważalny wzrost włączenia społecznego min. 95% uczestniczek w każdej organizacji partnerskiej

- wzrost u min. 85% uczestniczek projektu świadomości nt. europejskich wartości: poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praw osób należących do

mniejszości

- rozwój kompetencji zawodowych u 4 psychologów i 4 instruktorów sztuki w każdej organizacji - trenerów uczestniczących w projekcie

- po zakończeniu projektu wdrożenie do oferty edukacyjnej w każdej organizacji w sumie min. 4 warsztatów (2 dotychczasowe plus min. 2 wybrane z tych, które prowadziły organizacje

partnerskie)

- przekazanie min. 2 kolejnym psychologom i min. 2 kolejnym instruktorom sztuki wiedzy, umiejętności i postaw nabytych podczas projektu

- publikację w 5 językach rodzimych oraz w j. ang. ww. "Programu..."

- rezultaty materialne z zajęć - min. 120 prac artystycznych w każdej organizacji

- wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się j. angielskim przez uczestniczki, edukatorów, członków zespołów zarządzających projektem

- przeszkolenie kadry edukacji dorosłych w min. 1 instytucji kultury z otoczenia każdej organizacji partnerskiej do wdrożenia programu z co najmniej 1 warsztatem, nadzór i wsparcie

we wdrażaniu programu w tej instytucji

- szereg wydarzeń upowszechniających rezultaty projektu - wystawy, wernisaże i inne.About project:

 

"Women 55+ versus COVID-19. Exchange of good practices in supporting the development of personal and social competences and learning skills as well as increasing social

inclusion of disadvantaged people" is a project implemented by 5 adult non-professional education organizations from countries: Poland, Slovakia, Latvia, Turkey and Spain. It is based

on the exchange of good practices between psychologists and art instructors from each participating organization. Knowledge, skills and attitudes of developing personal, social and

learning competences are exchanged. Competences are also developed to increase the social inclusion of disadvantaged people.

The above interactions are conducted by the psychologist + art instructor duo during 10 different - creative, artistic and psychological - workshops:

- making jewelry from pearls, stones and other natural materials

- making scented candles and simple cosmetics from natural ingredients

- decoupage, painting on glass, decorating with torn paper

- creative digital photography with the use of smartphones

- creative writing: poetry

- moodboard-based graphics

- crocheting and knitting

- carpet weaving

- embroidering

- macrame plaiting.

The project involves 60 women aged 55+ with secondary or less education in the each partner organization, who, as a result of various factors related to the pandemic (e.g. reduction

in employment, end of employment, increased emotional tensions in the family or work environment, etc.) experienced breakdown, powerlessness and / or helplessness. In the

described group of participants, the primary area requiring support is the development of personal cross-sectional competences (mainly in terms of identifying emotions and expressing

them, as well as strengthening the mental structure and the potential to cope with difficulties). The secondary need of the above-mentioned group is the development of social and

learning skills. The above-mentioned project activities are complemented by the educational mobility of participants, led by the slogan of European values.

In addition to classes for participants, the project also includes training for educators conducting the classes. First as part of the mobility, and then once a month on-line. Also important

in the project are the implementation and dissemination activities both between partners and outside the participating organizations.

The goals of the project are:

- carrying out the above-mentioned classes in the above-mentioned target group and exchange of good practices between partners in these fields

- mobility of trainers and project participants

- testing the effectiveness of these activities

- making a publication containing: program, scenarios and methodological guidelines as well as a discussion of selected cases - "Program for the development of personal, social and

learning skills in adult women using creative, artistic and psychological activities"

- thanks to cooperation as well as joint training programs of trainers, etc. the staff in our organizations will be prepared for implementation (and permanent implementation) to the offer

of our organizations classes according to the above-mentioned program

- disseminating the program outside the partnership, with particular emphasis on its pilot implementation in min. 1 cultural institution from the environment of each organization (staff

training and support in implementation).

The following results are expected at the end of the project:

- permanent and noticeable increase in the above-mentioned cross-sectional competences of min. 85% of participants in each partner organization

- permanent and noticeable increase in social inclusion of min. 95% of participants in each partner organization

- increasing awareness of European values: respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rights of people belonging to minorities of 85% of the project participants

- development of professional competences of 4 psychologists and 4 art instructors in each organization (trainers participating in the project)

- each partner organization, after the end of the project, will implement in its educational offer min. 4 workshops (2 previous ones plus at least 2 selected from those conducted by

partner organizations)

- transfer of knowledge, skills and attitudes acquired during the project, min. 2 more psychologists and min. 2 more art instructors

- publication of the above-mentioned "Program ..." in 5 native languages and in English

- material results from classes - min. 120 works of art in each organization

- increasing the English language skills of participants, educators, members of project management teams

- training of adult education staff (at least 1 cultural institution from the environment of each partner organization) to implement the program with at least 1 workshop. Then, supervision

and support in the implementation of the program in this institution

- a series of events disseminating the results of the project - exhibitions etc