WOMEN 55+ Spotkania

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kick-Off - Polska

Dnia 22 czerwca 2021 roku w Zielonej Górze odbyło się spotkanie inaugurujące projekt programu Erasmus +, którego Beneficjentem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. Projekt noszący tytuł Women 55+ vs. Covid-19 dedykowany jest kobietom, które ukończyły 55 rok życia, a które na skutek różnorodnych czynników powiązanych z pandemią (np. redukcja lub pozbawienie zatrudnienia, wzmożone napięcie emocjonalne w rodzinie lub środowisku pracy itp.) doświadczyły załamania, bezsilności lub bezradności. Projekt, wychodząc naprzeciw potrzebom kobiet zmagających się z będącymi pokłosiem pandemii trudnościami, zapewnia im wsparcie w obszarze pomocy psychologicznej jak również w obszarze rozwoju kompetencji osobistych i społecznych.

 W spotkaniu udział wzięli partnerzy projektowi z 4 organizacji pochodzących z Polski, Słowacji, Łotwy oraz Hiszpanii. Z przyczyn związanych z obostrzeniami wprowadzonymi z tytułu pandemii Covid-19 na spotkanie nie dotarł partner z Turcji. Przybyłych na spotkanie gości podjęli przedstawiciele biura zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. Podczas spotkania Koordynator Projektu szczegółowo omówił założenia i cele projektu, formy ich realizacji, pomysły związane z wdrożeniem i promocją, a także przedstawił plan opracowania produktów projektu. Co więcej, partnerzy ustalili sprawy związane z harmonogramem spotkań międzynarodowych, dokumentacją projektową oraz formami komunikacji pomiędzy powołanymi na potrzeby prawidłowego działania projektu drużynami projektowymi. Tytułem zakończenia spotkania partnerzy podjęli dyskusję na temat sposobów niwelowania możliwych zagrożeń i problemów podczas realizacji projektu. 

Po spotkaniu, przed partnerami projektu staną liczne zadania do zrealizowania. Jednym z pierwszych jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleniowego spotkania dla trenerów projektu. To poważne i odpowiedzialne zadanie zostało wyznaczone partnerowi z Turcji, a o jego efektach mamy nadzieję poinformować już w październiku.

Inauguracja projektu Women 55+ vs. Covid-19, a także wypracowane podczas spotkania pomysły, dały nadzieję na sukcesywne wznowienie działań projektowych w ramach programu Erasmus +, które w ostatnich miesiącach na skutek pandemii zostały silnie zakłócone w całej Europie. 
C1 - Turcja

 

Program szkoleniowy prowadzony odrębnie dla psychologów i odrębnie dla instruktorów sztuki. W programie bierze udział po 4 psychologów z każdej organizacji, w tym przyjmującej, i

po 4 instruktorów sztuki, w tym z org. przyjmującej.

Celem jest udział uczestników w szkoleniu opartym na wymianie dobrych praktyk między psychologami/instruktorami sztuki w zakresie:

- rozwijania kompetencji osobistych, społecznych, umiejętności uczenia się z wykorzystaniem warsztatów kreatywno-artystyczno-psychologicznych

- zwiększania włączenia społecznego z wykorzystaniem warsztatów kreatywno-artystyczno-psychologicznych

- wzbudzania refleksji nt. wartości europejskich z wykorzystaniem warsztatów kreatywno-artystyczno-psychologicznych

Psychologowie odbędą wspólny trening intrapsychiczny i interpersonalny (2 dni), na bazie których możliwe stanie się dzielenie się metodami pracy psychologicznej w ww. zakresach

(po 1 dniu warsztatów na każdy zakres). Treningi przez 2 pierwsze dni prowadzi psycholog z organizacji przyjmującej niezaangażowany do realizacji projektu, następnie koordynuje on

prace nad wymianą dobrych praktyk i stworzeniem "Zbioru wskazówek", który powstanie jako rezultat tej mobilności.

Z kolei osoby prowadzące program dla instruktorów są sami instruktorzy. Każdy z nich zaprezentuje pozostały te techniki, które sam będzie wykorzystywał na prowadzonych przez

siebie warsztatach. Podczas programu szkoleniowego instruktorzy sztuki naukę tych form artystycznych, których nie znają (z tego powodu spotkanie odbywa się w Turcji, ponieważ

krosna i ramy do tkania dywanów nie mogłyby zostać przewiezione na szkolenie do innego kraju; pozostałe techniki artystyczne nie wymagają tak dużych przedmiotów - np. szydełko,

włóczka itp.). Każdego dnia szkolenia będą prezentowane techniki artystyczne z dwóch warsztatów (5 dni po 2 warsztaty, w sumie 10).

Celem tego szkolenia (zarówno dla psychologów, jak i dla instruktorów sztuki) jest stworzenie "bazy" do dalszego, rozłożonego w czasie, szkolenia on-line, które będą prowadzili

psychologowie/instruktorzy zaangażowani do realizacji projektu. Szkolenia on-line będą służyły temu, aby pogłębiać wymianę dobrych praktyk i umiejętności trenerskie psychologów i

instruktorów sztuki.

Rezultatem działania ma być poszerzenie - na drodze wymiany dobrych praktyk - kompetencji zawodowych psychologów i instruktorów sztuki zaangażowanych do realizacji projektu.

 

C2 - Słowacja

 

Celem działania jest:

1) to, aby poprzez wspólne działania w międzynarodowym gronie uczestniczki nawiązały współpracę, skorzystały z posiadanych kompetencji komunikacyjnych i rozwinęły je, otworzyły

się na współpracę w międzynarodowej grupie itd. - pomogą w tym zajęcia prowadzone pierwszego dnia przez edukatorów uczestniczących w projekcie w organizacji przyjmującej (w

każdej grupie min. 1 instruktor)

2) drugiego dnia działania zadaniem uczestniczek będzie wspólne pochylenie się nad jedną z wartości europejskich: POSZANOWANIE GODNOŚCI OSOBY LUDZKIEJ; dyskusja o

tym, co przez to rozumieją, czym się wyraża POSZANOWANIE GODNOŚCI OSOBY LUDZKIEJ; czy wg nich w ich kraju jest ono przestrzegane. Istotnym elementem w tym dniu pracy

będzie doświadczanie europejskiej wartości dodanej. Zwieńczeniem prac tego dnia będzie próba ustalenia wspólnego dla danej grupy przesłania na temat POSZANOWANIA

GODNOŚCI OSOBY LUDZKIEJ

3) ww. przesłanie zostanie zaprezentowane na forum uczestniczek działania i pozostałych uczestniczek projektu z organizacji przyjmującej - będzie to miało miejsce ostatniego,

piątego dnia działania. W trzecim i czwartym dniu działania uczestniczki w obrębie swoich grup będą musiały wykonać pracę bądź zbiór prac za pomocą jednej z technik:

DECOUPAGE/ MALOWANIE NA SZKLE/ ZDOBIENIE WYDZIERANYM PAPIEREM/ KREATYWNA FOTOGRAFIA CYFROWA Z WYKORZYSTANIEM SMARTFONÓW (przydział na

podstawie losowania). W każdej grupie dojdzie do procesu uczenia się od siebie nawzajem, ponieważ daną technikę będą prezentować uczestniczki z kraju wiodącego (w razie

potrzeby wspomagane przez instruktorów)

4) piątego dnia każda z grup przygotuje swoje prace do ekspozycji, a następnie odbędzie się wernisaż prac wraz z panelem dyskusyjnym dotyczącym wystawianych prac i ich

przesłań.

Zakładane rezultaty dot. uczestniczek to:

- wzajemne poznanie uczestniczek z różnych krajów, ich strategii komunikacyjnych, refleksja nad wspólnotą doświadczeń wobec COVID-19 niezależnie od miejsca zamieszkania i nad

wewnętrzną siłą każdej uczestniczek

- poznanie historii, ustroju, aktualnej polityki i in.kontekstów wpływających na POSZANOWANIE GODNOŚCI OSOBY LUDZKIEJ aktualnie w krajach uczestniczek

- dzięki współpracy w międzynarodowym gronie: integracja uczestniczek z różnych krajów, rozwijanie ich kompetencji osobistych i społecznych, rozwój umiejętności uczenia się

- wzrost ich świadomości i refleksji w temacie POSZANOWANIE GODNOŚCI OSOBY LUDZKIEJ poprzez wspólne refleksje i przygotowanie artystycznego przekazu

- zapoznanie z ww. technikami artystycznymi

- zwiększenie stopnia włączenia społecznego uczestniczek działania, ich pewności siebie, poczucia wartości, gotowości do prezentowania swoich poglądów

- zwiększenie kreatywności i ekspresji artystycznej

- zwiększenie umiejętności komunikowania się w j. ang.

- zbudowanie relacji pomiędzy kobietami znajdującymi się w zbliżonej sytuacji

Uczestniczkami mobilności będzie - z każdej organizacji wysyłającej - 5 spośród 30 uczestniczek projektu z grupy A bądź B oraz 5 spośród 30 uczestniczek projektu z grupy C bądź D

(rekrutacja jest przedstawiona w dalszej części wniosku, charakterystyka uczestniczek projektu we wcześniejszej części wniosku), w sumie po 10 (z 60) uczestniczek z każdej

organizacji wysyłającej. Do udziału w programie zrekrutowane zostaną również uczestniczki z org.przyjmującej - po 5 K z grupy A, B, C, D (łącznie 20 K). W sumie w działaniu weźmie

udział 60 K, które zostaną podzielone na 5 zespołów liczących po 12 osób. W każdej grupie znajdą się min. 2 K z każdej organizacji uczestniczącej w projekcie.

W KAŻDEJ MOBILNOŚCI BIORĄ UDZIAŁ INNE UCZESTNICZKI Z ORGANIZACJI PRZYJMUJĄCYCH; DODATKOWO UCZESTNICZKI Z ORGANIZACJI PRZYJMUJĄCEJ

BIORĄCE UDZIAŁ W TYM DZIAŁANIU NIE SĄ UCZESTNICZKAMI INNYCH MOBILNOŚCI.

Osoby towarzyszące uczestniczkom w tej mobilności to edukatorzy z organizacji wysyłających (inni niż w pozostałych mobilnościach, tzn. osoby towarzyszące uczestnikom mobilności

nie powtarzają się, za każdym razem jedzie ktoś inny), będący instruktorami/psychologami w projekcie. Ich zadaniem jest przede wszystkim wspomaganie uczestniczek w razie

potrzeby, głównie w bardziej skomplikowanej komunikacji w j.ang., a także obserwacja pracy instruktorów i psychologów z organizacji przyjmującej. Każdego dnia po zakończonych działaniach instruktorzy i psychologowie z org.przyjmującej i wysyłających będą wspólnie omawiać przebieg zajęć pod kątem stosowanych metod i podejść oraz ich efektów,

wymieniać się uwagami, spostrzeżeniami, będą zadawać pytania/udzielać odpowiedzi, wyciągać wnioski, dyskutować.

Zakładane rezultaty to wzrost:

- umiejętności zawodowych w grupie psychologów i instruktorów sztuki w zakresie prowadzenia zajęć kreatywno-artystyczno-psychologicznych

- świadomości nt. europejskiej wartości dodanej

- umiejętności organizacyjnych, w zakresie udzielania wsparcia podczas mobilności

- umiejętności komunikowania się w j. ang.