ADULTS50+ O projekcie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Projekt "Edukacja i życie dorosłych w wieku 50+ po pandemii COVID-19. Nowatorskie narzędzia wspomagające" jest odpowiedzią instytucji działających w sektorze "Edukacja dorosłych" na potrzeby osób, które zmagają się z negatywnymi skutkami pandemii. Zmieniła ona sposób życia wszystkich ludzi na ziemi. Duża część Europejczyków musiała ograniczyć

kontakty społeczne, dostosować się do nowych sposobów wykonywania pracy zawodowej, ale przede wszystkim - zmagała się ze stresem z powodu własnej choroby, choroby bli skich osób, a nierzadko również tragedii utraty krewnych i przyjaciół. W okresie, w którym powstawał niniejszy projekt, Europa wychodziła z trzeciej fali pandemii, prowadzone były szczepienia - w związku z którymi duża część osób dorosłych również przeżywała niepokój, następowało stopniowe zmniejszanie profilaktycznych restrykcji. Nasze życie nadal jednak w dużej mierze toczyło się w sferze on-line. Organizacje uczestniczące w niniejszym projekcie przeanalizowały wszystkie opisane czynniki i przeprowadziły badania potrzeb dorosłych Polaków, Słowaków, Łotyszy, Portugalczyków i Hiszpanów (po 500 osób w każdym kraju, po 250 K i M), zwracając uwagę na aspekty związane z ich dobrostanem psychicznym i fizycznym. Nasze badania na grupie 2500 osób wykazały, że osoby w wieku 50+ w największym stopniu potrzebują wsparcia w powrocie do równowagi psychicznej i zdrowia fizycznego. Jako instytucje zajmujące się m.in. niezawodową edukacją pozaformalną dorosłych wypracowaliśmy wspólnie rozwiązanie, które chcemy skierować do wszystkich dorosłych, a szczególnie do osób w wieku 50+, które poszukują wsparcia w odzyskaniu dobrostanu fizycznego i psychicznego, wykorzystując do tego działania edukacyjne. Wykorzystamy do tego nośnik, który stał się bezpowrotnie stałym elementem naszego życia - Internet. W ramach niniejszego projektu stworzymy platformę on-line w językach: angielskim, polskim, portugalskim, hiszpańskim,

łotewskim i słowackim, w ramach otwartych zasobów edukacyjnych, z licencją otwartą umożliwiającą ogółowi odbiorców stosowanie, ponowne wykorzystanie i dostosowywanie tych zasobów oraz dzielenie się nimi, z możliwością opracowania kolejnych wersji językowych. Platforma będzie zawierała: - minimum 10 kursów e-learningowych(4 kursy wykorzystujące

różne formy dbania o kondycję fizyczną: zumba, joga, program "Zdrowy kręgosłup i stawy", trening siłowy i wytrzymałościowy; zdrowe gotowanie i pieczenie bazą naszego zdrowia; kurs mindfulness - sposobów odzyskiwania równowagi; kurs życia w harmonii z naturą; 2 kursy DIY sięgające po różnorodne techniki pracy; kurs komunikacji w Internecie służącej zdrowiu i równowadze psychicznej "Wyraź siebie w sieci"), - kanał z poradami dotyczącymi m.in.:

radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z innymi negatywnymi emocjami, bezpiecznego poszukiwania kontaktów społecznych w sieci, bezpiecznego korzystania z Internetu, efektywnej komunikacji (również on-line) i inne; - funkcję udziału on-line w czasie rzeczywistym w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych (niezawodowych) dla dorosłych w naszych  organizacjach - w modelu blended learning/e-learning - bibliotekę adresów internetowych dających bezpłatny dostęp on- line do: np. e/audio-booków, wydarzeń kulturalnych (np. spektakle teatralne), dzieł kultury (np. galerie, muzea on-line),  spotkań grup zainteresowań, grup wsparcia itd. Jesteśmy przekonani, że narzędzie to przyniesie odpowiedź na potrzeby wielu dorosłych, w tym szczególnie osób w wieku 50+, które zmagają się z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 w swoim życiu. Co więcej, w narzędziu tym widzimy jeszcze jeden potencjał - dotarcie z formami edukacji pozaformalnej do ogromnej liczby osób, które do tej pory z racji różnorodnych ograniczeń - np. geograficznych, finansowych - nie mogły z niej korzystać. Projekt ma zatem potencjał przyczynić się do włączenia w niezawodową, pozaformalną edukację

dorosłych wielu osób, które do tej pory z nie mogły z niej korzystać.

 

About project:

 

The project "Education and life of adults aged 50+ after the COVID-19 pandemic. Innovative supporting tools" is a

response of institutions operating in the "Adult education" sector to the needs of people struggling with the negative

effects of the pandemic. It changed the way of life for all people on earth. A large part of Europeans had to limit their social

contacts, adapt to new ways of working, but most of all - they struggled with stress due to their own illness, illness of close

people, and often also the tragedy of losing relatives and friends. At the time of this project, Europe was recovering from

the third wave of the pandemic, vaccination was carried out - which caused anxiety in many adults, and there was a

gradual reduction of preventive restrictions. However, our life was still largely online. The organizations participating in this project analyzed all the factors described above and conducted research on the needs of adult Poles, Slovaks,

Latvians, Portuguese and Spanish (500 people in each country, 250 F and 250 M), paying attention to aspects related to their mental and physical well-being . Our research on a group of 2,500 people showed that people aged 50+ most need support in returning to mental balance and physical health. As institutions dealing, inter alia, with non-professional and

non-formal adult education, we have developed a solution that we want to address to all adults, especially people aged 50+ who seek support in regaining physical and mental well-being, using educational activities. We will use a medium that has irretrievably become a permanent element of our lives - the Internet. As part of this project, we will create an

online platform in the following languages: English, Polish, Portuguese, Spanish, Latvian and Slovak, as part of open educational resources, with an open license enabling the general public to use, reuse, adapt and share these resources, with the possibility of developing further language versions. The platform will include: - a minimum of 10 e-learning courses (4 courses using various forms of caring for physical condition: zumba, yoga, "Healthy spine and joints" program, strength and endurance training; healthy cooking and baking as the basis of our health; mindfulness course - ways of regaining balance; a course of living in harmony with nature; 2 DIY courses using various techniques; Internet communication course for health and mental balance "Express yourself online"), - a channel with advice on, among others: coping with stress, coping with other negative emotions, safe search for social contacts on the Internet, safe use of the Internet, effective communication (also on-line) and others; - the function of on-line (real-time) participation in free educational (non-professional) classes for adults in our organizations - in the blended learning model, - a library of internet addresses providing free on-line access to: cultural events (e.g. theater performances), works of culture (e.g. galleries,

online museums), meetings of interest groups, support groups, etc. We are convinced that this tool will respond to the needs of many adults, especially people aged 50+ who are struggling with the negative effects of the COVID-19 pandemic in their lives. What's more, we see another potential in this tool - reaching a huge number of people with forms of non-formal education, who until now, due to various limitations - e.g. geographic or financial - could not use it.

Therefore, the project has the potential to contribute to the inclusion of many people in non-formal adult education who have not been able to benefit from it so far.