System ISO 9001:2008

POLITYKA JAKOŚCI

 

Istotą działania Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze jest uzyskanie wysokiego poziomu zadowolenia klientów z jakości świadczonych usług przy jednoczesnej stałej ich optymalizacji.
Cel ten staramy się osiągnąć wspierając klientów w zdobywaniu przez nich wiedzy i kwalifikacji naszym doświadczeniem, kompetencjami i życzliwością.

Środkami realizacji powyższego celu są:

• ciągłe doskonalenie procesów ze szczególnym naciskiem na zapewnienie zgodności z wymogami normy DIN EN ISO 9001:2008 oraz likwidację potencjalnych zagrożeń,

• badania rynku w celu dostarczenia klientom nowoczesnej oferty edukacyjnej, doradczej i informacyjnej,

• ciągła analiza usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych oraz oferty Zakładu Doskonalenia Zawodowego pod kątem jej aktualności, funkcjonalności i skuteczności,

• ustawiczne podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia ukierunkowane na jakość, znaczenie zagadnień środowiskowych oraz aktywizujące ich do działań zmierzających do poprawy warunków pracy.

• kształtowanie przekonań, że za jakoś odpowiedzialny jest każdy pracownik Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

Najwyższe Kierownictwo Zakładu deklaruje, że dołoży wszelkich starań oraz zapewni środki, aby powyższa Polityka jakości była w pełni realizowana. Najwyższe Kierownictwo Zakładu wyraża również wolę kierowania Systemem Zarządzania Jakością, spełniania jego wymagań, systematycznej kontroli, ciągłego doskonalenia oraz ustalania i przeglądu celów dotyczących jakości.